نام و شماره داوطلبی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان بسطام منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری بسطام نیوز، صلاحیت 264 داوطلب انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برای سه شهر و 29 روستای این شهرستان تایید شده که از این قرار است:

*** اسامی داوطلبان شهر بسطام
1-احسان احمدی مشهور به احمدی - مهندس احمدی فرزند حسن کد نامزد 15
2- اسمعیل امیری مشهور به رضا فرزند ابراهیم کد نامزد 16
3- سمانه باقری فرزند حسن کد نامزد 17
4- طیبه جعفری فرزند محمدحسین کد نامزد 18
5-محسن حسنی مشهور به شهردار فرزند عبد العلی کد نامزد 19
6- محمداسمعیل حسنی مشهور به اسماعیل فرزند عباسعلی کد نامزد 21
7- رضا خدامی فرزند منصور کد نامزد 24
8- نصرت الله خدامی مشهور به حاج نصرت- حاج نصرالله فرزند عباسعلی کد نامزد 25
9- علی رضوانی مشهور به مهندس فرزند احمد کد نامزد 26
10- ناصر شمس فرزند عباسعلی کد نامزد 27
11-ایمان طاهری فرزند محمد علی کد نامزد 28
12- محمد طاهری فرزند حسن کد نامزد 29
13- علی عباسی فرزند حسن کد نامزد 41
14- محسن عربیون فرزند محمد کد نامزد 42
15- حسین گل محمدی فرزند رضا کد نامزد 45
16- رستم گل محمدی فرزند علیرضا کد نامزد 46
17- سیداحسان مولائی فرزند سید ضیا کد نامزد 47
18- علی نصیری فرزند جلال کد نامزد 48
19- سیدحسین هاشمی فرزند سیدعبدالحسین کد نامزد49
20- مصطفی یعقوبیان فرزند حسین کد نامزد 51
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است.

*** شهر کلاته خیج
1- رضا انصاری فرزند عبدالحسین کد نامزد 15
2- حجت صالحی فرزند علی اکبر کد نامزد 16
3-ابراهیم عجم فرزند حسین کد نامزد 17
4- جواد عجم مشهور به جیران فرزند اکبر کد نامزد 18
5- غلامرضا عجم اکرامی مشهور به مهندس غلام فرزند علی اکبر کد نامزد 19
6- رمضانعلی عرب فرزند عیسی کد نامزد 21
7- حسین عرب رستمی مشهور به حسین رستمی فرزند حسین کد نامزد 24
8- علی محمد عرب زینلی فرزند عیسی کد نامزد 25
9- احمد عرب طاهری فرزند حسنعلی کد نامزد 26
10- حمید عرب عامری مشهور به حمید شاعر فرزند احمد کد نامزد 28
11- علی اکبر عرب عامری مشهور به اکبر عرب فرزند حبیب کد نامزد 29
12- میلاد عرب عامری فرزند علی اصغر کد نامزد 41
13- یداله عرب عامری مشهور به یدالله برقی فرزند حسن کد نامزد 42
14- عبداله غنڃهء فرزند حسن کد نامزد 45
15- مجید نوری فرزند محمد کد نامزد 46
اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است.

*** شهر مجن
1- ابراهیم احمدمجنی فرزند محمدعلی کد نامزد 15
2- علی بابائی فرزند عبدالله کد نامزد 16
3- صادق زارع مجنی فرزند رمضان کد نامزد 18
4 -سیدحسین سادات مشهور به سید فرزند سید رمضان کد نامزد 19
5- علیرضا سهرابی فرزند محمد کد نامزد 21
6- امیرحسین عاشور فرزند مهدی کد نامزد 24
7- محمد علی محمدی مشهور به مهندس فرزند حسن کد نامزد 26
8- حسین گلی فرزند محمدمهدی کد نامزد 28
9- علی اصغر ملانجفی فرزند محمداسماعیل کد نامزد 29
10- عباس ملک فرزند محمدحسین کد نامزد 41
11- سیدحسین میرباقری فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد 42
12- حسن یارمحمدی فرزند عباس کد نامزد 45
13- قاسم یوسفی فرزند عبدالله کد نامزد 46
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است.

*****روستای امیریه
1- حسن اکبری فرزند عباسعلی کد نامزد 15
2- مهدی اکبری فرزند محمود کد نامزد 16
3- حسین امیری فرزند محمد صادق کد نامزد 17
4- نیما بختیاری فرزند عبدالعلی کد نامزد 18
5-صادق پاک طینت فرزند محمد ابراهیم کد نامزد 19
6-محمد عبدیان لتیباری فرزند حیدر کد نامزد 21
7- ابراهیم کلاته ئی فرزند صادق کد نامزد 24
8- مجید معزی فرزند فیروز کد نامزد 25
9- ساجد مولانا فرزند غلامرضا کد نامزد 26
10- علی نیازمند فرزند طیب کد نامزد 27
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای ابر
1- مریم آشوری فرزند عیدمحمد کد نامزد 15
2- سیدمصطفی حسینی فرزند سیدعلی کد نامزد 16
3- محمداسمعیل خداوردی فرزند حجت کد نامزد 17
4-جانعلی زمانی فرزند نصرت اله کد نامزد 18
5- موسی الرضا غلامرضائی فرزند اکبر کد نامزد 19
6- عباسعلی غلامی مشهور به عباس عیدی نادعلی فرزند عیدی محمد کد نامزد 24
7-غلامعلی غلامی مشهور به حاج علی فرزند عبدالله کد نامزد 25
8- جواد محمدی فرزند محمد رضا کد نامزد 27
9- آقای محمدرضا محمدی فرزند اسداله کد نامزد 28
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای ابرسیج
1- روح الله حیدری فرزند عباسعلی کد نامزد 17
2-عباسعلی سعدی فرزند مهدی کد نامزد 19
3-عباسعلی سلمانی مشهور به عباسعلی صفر فرزند صفرعلی کد نامزد 21
4 - سمیرا شاهانی فرزند رحمت الله کد نامزد 24
5-علی محمدی مشهور به علی فرزند احمد کد نامزد 25
6- سیداحمد مرتضوی فرزند میرزا علی کد نامزد 26
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای تاش سفلی
1- رضا اغنامی فرزند محمدعلی کد نامزد 15
2- محمدرضا جعفری فرزند حسن کد نامزد 16
3- علی جنتی عطائی مشهور به علی بابا فرزند غلامرضا کد نامزد 17
4- علی رضا سمیع فرزند حسینعلی کد نامزد 18
5- قربانعلی سمیعی فرزند تقی کد نامزد 19
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

** روستای تاش علیا
1- ابراهیم جنتی عطائی فرزند علی محمد کد نامزد 15
2- عزت الله خواجه میرزائی فرزند قربانعلی کد نامزد 16
3- مصطفی خواجه میرزائی فرزند منصور کد نامزد 17
4- هادی خواجه میرزائی فرزند محمدحسن کد نامزد 18
5 -موسی زاهدی فرزند غلامرضا کد نامزد 19
6 -قدیر سمیعی طاش فرزند علی اصغر کد نامزد 21
7 -عیسی صفری فرزند محمداتبراهیم کد نامزد 24
8 -ابوالقاسم کاظمی فرزند حسین کد نامزد 25
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای جیلان
1- احمدعلی فدائی فرزند محمد کد نامزد 16
2-محمدرضا فدائی مشهور به رضا فدائی فرزند علی اصغر کد نامزد 17
3-اسمعیل مسلمی فرزند مسلم کد نامزد 18
4- سیدمصطفی موسوی مشهور به مصطفی ولی الله فرزند سید ولی الله کد نامزد 21
5 - محمدصادق نادعلی فرزند علی اصغر کد نامزد 25
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای حسین آباد
1-غلامرضا اکبری فرزند حیدرعلی کد نامزد 15
2- غلامرضا دروکی مشهور به غلام فرزند محمدعلی کد نامزد 16
3- حسن عباسی مشهور به حسن عباسعلی فرزند عباسعلی کد نامزد 17
4- علی اکبر قلیان فرزند یعقوب کد نامزد 18
5- محسن قلیان مشهور به ندارد فرزند علی اکبر کد نامزد 19
6- حامد میرکاظمی حسینی فرزند سید حسین کد نامزد 21
7- صفرعلی نصرتی فرزند قاسم کد نامزد 24
8 -مجتبی نصرتی فرزند شیرمحمد کد نامزد 25
9 - مجید نصرتی فرزند قدمعلی کد نامزد 26
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

**** خیج
1- روح الله بنی عامری فرزند یحیی کد نامزد 15
2-حسین علی بیکی فرزند غلامعلی کد نامزد 16
3- علی اصغر علی بیکی فرزند علی اکبر کد نامزد 17
4-حمیدرضا کلوخی پور فرزند محمد هاشم کد نامزد 18
5- سیدجواد میرجعفری مشهور به سید جواد سید ابراهیم فرزند سیدابراهیم کد نامزد 19
6- سیدحسن میرحسینی فرزند عبدالله کد نامزد 21
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 5 نفر است.

*** روستای درخان یاب
1- شهرام حمامی فرزند رمضان کد نامزد 15
2- محمدحسن عجم فرزند حسین کد نامزد 16
3- حسن عجم مجنی فرزند رمضان کد نامزد 17
4- آقای مجتبی علی خانی فرزند میرزا کد نامزد 18
5- حجت الله محمدحسنی فرزند محمود کد نامزد 19
6- حسن محمدحسنی فرزند محمود کد نامزد 21
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای ده خیر
1- فتح اله امیری فرزند نعمت الله کد نامزد 15
2- مهدی حسینی فرزند محمد کد نامزد 16
3- علی حیدری راد مشهور به رجب حیدربیکی فرزند حسین کد نامزد 17
4- محمدرضا رضائی فرزند محرم علی کد نامزد 18
5- حسین شکری فرزند غلامعلی کد نامزد 19
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای زرگر
1- حسن اعظمی فرزند علی کد نامزد 15
2- صدیقه حسین زرگری فرزند محمد کد نامزد 16
3- عبداله حسین زرگری فرزند محمد کد نامزد 17
4- محمدرضا حسین زرگری فرزند زین العابدین کد نامزد 18
5- مهدی حسین زرگری فرزند اسحاق کد نامزد 19
6- یعقوب حسین زرگری فرزند اسحاق کد نامزد 21
7- فاطمه غلامی فرزند محمدعلی کد نامزد 24
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای علی آباد
1- ابراهیم ابراهیم نژادی مشهور به سعدی نژاد فرزند محمد حسن کد نامزد 15
2- نبی الله حسین پور فرزند حسینعلی کد نامزد 16
3- رضا دیلمی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 17
4- رمضانعلی رضائی فرزند شکرا... کد نامزد 18
5- سعید گرگانی فرزند علی کد نامزد 19
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای علی کاهی
1- میثم تکه ئی فرزند غلامرضا کد نامزد 15
2- سیدمرتضی حسینی تبار فرزند سید عباس کد نامزد 16
3- احمد رستمی مشهور به احمد حاج رضا فرزند محمدرضا کد نامزد 17
4- ایرج رستمی فرزند عزیزا... کد نامزد 18
5- کمیل رستمی فرزند علیرضا کد نامزد 19
6- سیدمحمود سبزواری فرزند سید عباس کد نامزد 21
7- رضا کاظمی فرزند قدیر کد نامزد 24
8- مهدی کاظمی مشهور به مهدی حاج رضا فرزند محمد رضا کد نامزد 25
9- محمدعلی محمدخانی فرزند صفرعلی کد نامزد 26
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای قلعه آقا
1- حسین اشرفی فرزند اسدالله کد نامزد 16
2- روح اله اشرفی فرزند مسلم کد نامزد 17
3- علی اشرفی فرزند محمد علی کد نامزد 18
4-قربانعلی اشرفی فرزند ذبیح اله کد نامزد 19
5 - محمدحسن اشرفی مشهور به حاج حسن بشیر فرزند بشیر کد نامزد 21
6- مهدی اشرفی فرزند رمضانعلی کد نامزد 24
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای قلعه محمد آقا
1- مریم حاجی حسینی مجن فرزند اصغر کد نامزد 15
2- سیدابوالفضل حسینی فرزند میرزا اسمعیل کد نامزد 16
3- سیدعلیرضا حسینی فرزند میرزامهدی کد نامزد 17
4- محسن حسینی فرزند حسن کد نامزد 18
5- ابراهیم عبداللهی مشهور به - فرزند مسلم کد نامزد 19
6- احمدرضا عبداللهی فرزند مختار کد نامزد 21
7- مجتبی عبداللهی فرزند مصیب کد نامزد 24
8 -محمود عبداللهی فرزند مختار کد نامزد 25
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای قلعه نو خرقان
1-علی آقا حسینی فرزند حسین کد نامزد 15
2- حسین رضائی فرزند شعبان کد نامزد 16
3- محسن سعیدی فرزند حسین کد نامزد 18
4- سیدمحمد سیدرضائی فرزند سید عیسی کد نامزد 19
5 - علی اکبر شبیهی پور فرزند محمد کد نامزد 21
6- حسن محمدی فرزند حجت الله کد نامزد 24
7- رحمت اله محمدی فرزند علی کد نامزد 25
8- سیدعلی اصغر میرکریمی فرزند سیدابوالفضل کد نامزد 26
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 5 نفر است.

*** روستای قهج بالا
1- محمد خشک دامن مشهور به عیدی فرزند حسین کد نامزد 15
2- امید محمدی فرزند علی کد نامزد 16
3- حسین محمدی مشهور به ملا علی فرزند علی کد نامزد 17
4- علی محمدی فرزند عزت کد نامزد 18
5-محمود محمدی فرزند محمدعلی کد نامزد 19
6- نورمحمد محمدی فرزند مصیب کد نامزد 21
7- سپیده نگهبان فرزند محسن کد نامزد 24
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای قهج پایین
1-حامد محمدی فرزند رضا کد نامزد 15
2-حسین محمدی فرزند عباسقلی کد نامزد 16
3- حسین محمدی فرزند حسن کد نامزد 17
4- رمضان محمدی فرزند قدرت کد نامزد 18
5-شعبان محمدی مشهور به سیف ا... فرزند محمد کد نامزد 19
6-علیرضا محمدی فرزند اکبر کد نامزد 21
7-علیرضا محمدی مشهور به رضا فرزند محمد کد نامزد 24
8- محمد محمدی فرزند عبداله کد نامزد 25
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای مزج
1-حسین اسمعیلی فرزند علی کد نامزد 15
2- علی حاج محمدی فرزند حسن کد نامزد 16
3-داود درویشعلی فرزند ابراهیم کد نامزد 18
4- ابراهیم درویشی فرزند رمضانعلی کد نامزد 19
5- حسین رفیعی فرزند علی کد نامزد 21
6- رمضانعلی رفیعی فرزند علی کد نامزد 24
7-جواد معصومی فرزند محمدعلی کد نامزد 25
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای میان آباد
1-جمشید اسکندری فرزند غلامرضا کد نامزد 15
2- حسین اسکندری مشهور به ندارد فرزند محمد کد نامزد 16
3- عبدالرسول اسکندری مشهور به رسول فرزند محمدشریف کد نامزد 18
4- قدیر اسکندری فرزند محمد کد نامزد 19
5-حمیدرضا عسگری مشهور به غلامرضا فرزند نوروزعلی کد نامزد 21
6- حسنیه کلاتگی مشهور به مرضیه فرزند علیرضا کد نامزد 24
7- عباسعلی یوسفی فرزند محمدعلی کد نامزد 25
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای میغان
1- اکبر اکبری فرزند علی کد نامزد 15
2- حسین زمانی فرزند حبیب کد نامزد 17
3- محمد شاه حسینی فرزند یحیی کد نامزد 18
4- محمدرضا شاه حسینی فرزند محمد باقر کد نامزد 19
5- علیرضا صادقی فرزند محمد کد نامزد 21
6- محمد غلامی فرزند عباسعلی کد نامزد 24
7- سیدمحمدجواد میرابوالحسنی فرزند سید مصطفی کد نامزد 25
8 - علیرضا نظری مشهور به --- فرزند محمد کد نامزد 26
9- سیدمحمد هاشمی فرزند سید اسماعیل کد نامزد 27
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 5 نفر است.

***روستای نمدمال
1-احمد عابدی فرزند عبدالحسین کد نامزد 15
2- محسن عابدی فرزند عیدی محمد کد نامزد 16
3- محمد عابدی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 17
4- محمد عابدی فرزند علی اصغر کد نامزد 18
5- رضا عابدینی فرزند محمد کد نامزد 19
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای کلامو
1- عیسی آقامحمدی فرزند زین العابدین کد نامزد 15
2-سعید ترشیزیان فرزند عباس کد نامزد 16
3- یونس فرشیدی فرزند محمد کد نامزد 18
4- محسن مظفری فرزند محمدرضا کد نامزد 19
5- محمود مظفری فرزند علی کد نامزد 21
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای گرجی
1- حسین اسکندری فرزند محمدعلی کد نامزد 15
2- حسین اسلام زاده فرزند محمد علی کد نامزد 16
3- رضا عامریان فرزند مهدی کد نامزد 17
4- علی اصغر غلامی مشهور به اصغر فرزند سلیمان کد نامزد 18
5- محمدعلی غلامی گرجی فرزند قاسم کد نامزد 19
6- محمد محمدخانی فرزند حبیب کد نامزد 21
تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای گرمن
1-محمدرضا امینی فرزند عبدالحسین کد نامزد 15
2- حسن باباصادقی فرزند رجبعلی کد نامزد 16
3- محمدحسن بیاری فرزند عباسعلی کد نامزد 17
4- سیدصادق سیدرضائی مشهور به سیدرضا فرزند میر محمدعلی کد نامزد 18
5- سیدمجتبی طالبی فرزند سید حسن کد نامزد 19
6- علی اصغر فیروزی فرزند ذبیح الله کد نامزد 21
7- محمدرضا قاضوی فرزند عبدالحسین کد نامزد 24
8 - ام البنین قربانی فرزند علی کد نامزد 25
- 9 آقای سیدمحسن مصطفوی فرزند میرزا حسین کد نامزد 26
10- سیدابوالفضل میری فرزند سیدباقر کد نامزد 27
11- عبداله نوری فرزند محمد کد نامزد 28
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای گلستان
1-الیاس آجودانی فرزند حسین کد نامزد 15
2- رضا آجودانی مشهور به حاج رضا فرزند محمد رضا کد نامزد 16
3- رمضان آجودانی فرزند ربیع الله کد نامزد 17
4- حمید حسین پور مشهور به حمید مشا فرزند حسینعلی کد نامزد 18
5- علیرضا حسین پور مشهور به علیرضا دهیار فرزند جعفر کد نامزد 19
6- امیر حسین زرگری مشهور به مجید فرزند علی کد نامزد 21
7- جمال سلیمانی فرزند میرزا مسیح کد نامزد 24
8- مظفر شعبانی فرزند علی کد نامزد 25
9- حامد نادمی فرزند رجبعلی کد نامزد 26
10- حسن نادمی فرزند محمدرضا کد نامزد 27
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 5 نفر است.

*** روستای گنده پلی
1-حسن آسال فرزند مهدی قلی کد نامزد 15
2- محسن آسال فرزند رمضان کد نامزد 16
3- محمدتقی ساسان فرزند محمد علی کد نامزد 17
4- حسن مهدی ئی فرزند سعد ا... کد نامزد 18
5- محمدحسین مهدی ئی فرزند سعدا... کد نامزد 19
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای قلعه آخوند(اسلام آباد)
1- روح اله عجم فرزند رمضان کد نامزد 16
2- مهدی عجم فرزند نعمت اله کد نامزد 17
3-ابوالفضل عجم اکرامی فرزند یداله کد نامزد 18
4-حسین عرب ترابی فرزند عباسعلی کد نامزد 19
5- مهدی نوروزی فرزند غلام کد نامزد 24
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

*** روستای نکارمن
1-امید اسماعیلی فرزند محمدعلی کد نامزد 15
2- حسین اسماعیلی فرزند مسیب کد نامزد 16
3- عبدالوهاب اسماعیلی فرزند عبداله کد نامزد 17
4- سیدعباس اسمعیلی فرزند سیدمحمد کد نامزد 18
5- علی اصغر اسمعیلی فرزند ولی الله کد نامزد 19
6- حسین بیغم فیض آبادی فرزند قنبر کد نامزد 21
7- قربانعلی جلالی فرزند اسمعیل کد نامزد 24
8- میثم سعدی فرزند حسن کد نامزد 25
9-محمود شکری فرزند محمد یوسف کد نامزد 26
اعضای اصلی شورای اسلامی این روستا 3 نفر است.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 اردیبهشت 1396    | توسط: بسطام نیوز    | طبقه بندی: بسطام، شهرستان بسطام، اخبار شهرستان بسطام،     |
نظرات()